Η PHP (Hypertext Preprocessor) είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ανοιχτού κώδικα γλώσσα δέσμης ενεργειών γενικής χρήσης που είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ανάπτυξη ιστού και μπορεί να ενσωματωθεί σε HTML.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment