Η SQL Structured Query Language. Χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με μια βάση δεδομένων. Σύμφωνα με το ANSI (American National Standards Institute), είναι η τυπική γλώσσα για συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment